fbpx

Algemene voorwaarden Buitengewoon Mobiel

Op deze pagina vind je alle info met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Natuurlijk helpen wij je graag verder als iets niet duidelijk is. Laat het ons dan altijd even weten. Onze contact gegevens kan je onderaan iedere pagina vinden.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Buitengewoon Mobiel en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Buitengewoon Mobiel en de koper.

Aanbod en overeenkomst

Al het aanbod van Buitengewoon Mobiel is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt. Buitengewoon Mobiel kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het aanbod of de aanvaarding daarvan een vergissing bevat.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en indien van toepassing ook inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Buitengewoon Mobiel behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Buitengewoon Mobiel behoudt zich het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden indien de koper in gebreke blijft met de betaling. De betalingstermijn geld niet bij het aanschaffen van een voertuig. Deze bedragen dienen volledig voldaan te zijn bij het overnemen van het voertuig.

Levering

Levering zal plaatsvinden zodra Buitengewoon Mobiel heeft ontvangen. De koper is verantwoordelijk voor het transport van de rolstoelbus van Buitengewoon Mobiel naar de bestemming

Eigendomsvoorbehoud

Wanneer er bij aflevering van het voertuig blijkt dat de betaling niet voldaan kan worden dan blijft het voertuig eigendom van Buitengewoon Mobiel totdat de koper alle verplichtingen uit de koopovereenkomst is nagekomen.

Garantie en klachten

Buitengewoon Mobiel geeft op alle door haar geleverde rolstoelbussen een garantie van 6 maanden, tenzij anders vermeld. De garantie geldt op draaiende delen en de auto-aanpassingen welke de klant nodig heeft. De garantie geld niet voor beschadigingen veroorzaakt door ondeskundig gebruik of onderhoud. Buitengewoon Mobiel is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Aansprakelijkheid

Buitengewoon Mobiel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de rolstoelbus. De koper dient zelf te beoordelen of de rolstoelbus geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt.

Overmacht

Buitengewoon Mobiel is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Buitengewoon Mobiel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Buitengewoon Mobiel niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Buitengewoon Mobiel en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Forumkeuze

Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Klachtenprocedure

Mocht de koper een klacht hebben over de geleverde rolstoelbus of de diensten van Buitengewoon Mobiel, dan verzoeken wij de koper om dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na levering, aan ons te melden. De koper kan de klacht indienen via e-mail of per post, vermeldt hierbij altijd het ordernummer. Wij zullen de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, behandelen en proberen tot een oplossing te komen.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Buitengewoon Mobiel en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Banner contact buitengewoon mobiel

Kan ik je helpen?

Bereikbaarheid

  • Maandag 10:00 - 17:00
  • Dinsdag 10:00 - 17:00
  • Woensdag 10:00 - 17:00
  • Donderdag 10:00 - 17:00
  • Vrijdag 10:00 - 17:00
  • Zaterdag Op afspraak
  • Zondag Gesloten

Veel gestelde vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.